Visual topic model for web image annotation

Xianming Liu, Hongxun Yao, Rongrong Ji, Pengfei Xu, Xiaoshuai Sun, Qi Tian. Visual topic model for web image annotation. In Yong Rui, Klara Nahrstedt, Xiaofei Xu, Hongxun Yao, Shuqiang Jiang, Jian Cheng, editors, The Second International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, ICIMCS '10, Harbin, China, December 30-31, 2010. pages 126-130, ACM, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.