Underwater image colour constancy based on DSNMF

Xiaopeng Liu, Guoqiang Zhong, Cong Liu, Junyu Dong. Underwater image colour constancy based on DSNMF. IET Image Processing, 11(1):38-43, 2017. [doi]

No reviews for this publication, yet.