An Effective 3D Shape Descriptor for Object Recognition with RGB-D Sensors

Zhong Liu, Changchen Zhao, Xingming Wu, Weihai Chen. An Effective 3D Shape Descriptor for Object Recognition with RGB-D Sensors. Sensors, 17(3):451, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.