Single image deraining via a recurrent multi-attention enhancement network

Yuetong Liu, Rui Zhang 0072, Yunfeng Zhang, Xunxiang Yao, Huijian Han. Single image deraining via a recurrent multi-attention enhancement network. Sig. Proc.: Image Comm., 113:116926, April 2023. [doi]

Abstract

Abstract is missing.