ACCP: adaptive congestion control protocol in named data networking based on deep learning

Tingting Liu, Mingchuan Zhang, Junlong Zhu, Ruijuan Zheng, Ruoshui Liu, Qingtao Wu. ACCP: adaptive congestion control protocol in named data networking based on deep learning. Neural Computing and Applications, 31(9):4675-4683, 2019. [doi]

Bibliographies