One-hashing bloom filter

Jianyuan Lu, Tong Yang, Yi Wang, Huichen Dai, Linxiao Jin, Haoyu Song, Bin Liu. One-hashing bloom filter. In 23rd IEEE International Symposium on Quality of Service, IWQoS 2015, Portland, OR, USA, June 15-16, 2015. pages 289-298, IEEE, 2015. [doi]

No reviews for this publication, yet.