Minimizing data collection latency with unmanned aerial vehicle in wireless sensor networks

Chuanwen Luo, Yongcai Wang, Yi Hong 0003, Wenping Chen, Xingjian Ding, Yuqing Zhu 0002, Deying Li. Minimizing data collection latency with unmanned aerial vehicle in wireless sensor networks. J. Comb. Optim., 38(4):1019-1042, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.