A Hybrid Method for Predicting Traffic Congestion during Peak Hours in the Subway System of Shenzhen

Zhenwei Luo, Yu Zhang, Lin Li 0019, Biao He, Chengming Li, Haihong Zhu, Wei Wang, Shen Ying, Yuliang Xi. A Hybrid Method for Predicting Traffic Congestion during Peak Hours in the Subway System of Shenzhen. Sensors, 20(1):150, 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.