Wetland Loss Identification and Evaluation Based on Landscape and Remote Sensing Indices in Xiong'an New Area

Jinxia Lv, Weiguo Jiang, Wenjie Wang, Zhifeng Wu, Yinghui Liu, Xiaoya Wang, Zhuo Li. Wetland Loss Identification and Evaluation Based on Landscape and Remote Sensing Indices in Xiong'an New Area. Remote Sensing, 11(23):2834, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.