Pipeline In-Line Inspection Method, Instrumentation and Data Management

Qiu Ping Ma, Guiyun Tian 0001, Yanli Zeng, Rui Li, Huadong Song, Zhen Wang, Bin Gao 0003, Kun Zeng. Pipeline In-Line Inspection Method, Instrumentation and Data Management. Sensors, 21(11):3862, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.