Dynamical Behaviors of a Modified Chua's Circuit

Huihui Ma, Yongbin Yu, Chenyu Yang, Nijing Yang, Yancheng Wang, Xiangxiang Wang, Tashi Nyima. Dynamical Behaviors of a Modified Chua's Circuit. In 11th International Symposium on Computational Intelligence and Design, ISCID 2018, Hangzhou, China, December 8-9, 2018, Volume 1. pages 29-32, IEEE, 2018. [doi]

No reviews for this publication, yet.