Lightweight Fine-Grained Search Over Encrypted Data in Fog Computing

Yinbin Miao, Jianfeng Ma, Ximeng Liu, Jian Weng, Hongwei Li, Hui Li 0006. Lightweight Fine-Grained Search Over Encrypted Data in Fog Computing. IEEE T. Services Computing, 12(5):772-785, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.