Compact and Athermal DQPSK Demodulator with Silica-Based Planar Lightwave Circuit

Yusuke Nasu, Yohei Sakamaki, Kuninori Hattori, Shin Kamei, Toshikazu Hashimoto, Takashi Saida, Hiroshi Takahashi, Yasuyuki Inoue. Compact and Athermal DQPSK Demodulator with Silica-Based Planar Lightwave Circuit. IEICE Transactions, 93-C(7):1191-1198, 2010. [doi]

Bibliographies