Particle-Based Fracture Simulation on the GPU

Jiangfan Ning, Huaxun Xu, Liang Zeng, Sikun Li. Particle-Based Fracture Simulation on the GPU. T. Edutainment, 6:193-205, 2011. [doi]

Authors

Jiangfan Ning

This author has not been identified. Look up 'Jiangfan Ning' in Google

Huaxun Xu

This author has not been identified. Look up 'Huaxun Xu' in Google

Liang Zeng

This author has not been identified. Look up 'Liang Zeng' in Google

Sikun Li

This author has not been identified. Look up 'Sikun Li' in Google