Accurate segmentation of nuclei in pathological images via sparse reconstruction and deep convolutional networks

Xipeng Pan, Lingqiao Li, Hui-Hua Yang, Zhenbing Liu, Jinxin Yang, Lingling Zhao, Yong-Xian Fan. Accurate segmentation of nuclei in pathological images via sparse reconstruction and deep convolutional networks. Neurocomputing, 229:88-99, 2017. [doi]

Bibliographies