Parzen windows for multi-class classification

Zhi-Wei Pan, Dao-Hong Xiang, Quan-Wu Xiao, Ding-Xuan Zhou. Parzen windows for multi-class classification. J. Complexity, 24(5-6):606-618, 2008. [doi]

Abstract

Abstract is missing.