Taming a Fuzzer Using Delta Debugging Trails

Yuanli Pei, Arpit Christi, Xiaoli Z. Fern, Alex Groce, Weng-Keen Wong. Taming a Fuzzer Using Delta Debugging Trails. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 840-843, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.