An Efficient Algorithm for Suffix Sorting

Zhan Peng, Yuping Wang, Xingsi Xue, Jingxuan Wei. An Efficient Algorithm for Suffix Sorting. IJPRAI, 30(6):1-16, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.