ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction

Petros Petrou, Panagiotis Nikitopoulos, Panagiotis Tampakis, Apostolos Glenis, Nikolaos Koutroumanis, Georgios M. Santipantakis, Kostas Patroumpas, Akrivi Vlachou, Harris V. Georgiou, Eva Chondrodima, Christos Doulkeridis, Nikos Pelekis, Gennady L. Andrienko, Fabian Patterson, Georg Fuchs, Yannis Theodoridis, George A. Vouros. ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction. In Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD 2019, Vienna, Austria, August 19-21, 2019. pages 194-197, ACM, 2019. [doi]