JD.com: Operations Research Algorithms Drive Intelligent Warehouse Robots to Work

Hengle Qin, Jun Xiao, Dongdong Ge, Linwei Xin, Jianjun Gao, Simai He, Haodong Hu, John Gunnar Carlsson. JD.com: Operations Research Algorithms Drive Intelligent Warehouse Robots to Work. Interfaces, 52(1):42-55, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.