Ultrasonic Doppler Sensing in HCI

Bhiksha Raj, Kaustubh Kalgaonkar, Chris Harrison, Paul Dietz. Ultrasonic Doppler Sensing in HCI. IEEE Pervasive Computing, 11(2):24-29, 2012. [doi]