Developing a portable natural language processing based phenotyping system

Himanshu Sharma, Chengsheng Mao, Yizhen Zhang, Haleh Vatani, Liang Yao, Yizhen Zhong, Luke V. Rasmussen, Guoqian Jiang, Jyotishman Pathak, Yuan Luo. Developing a portable natural language processing based phenotyping system. BMC Med. Inf. & Decision Making, 19-S(3):79-87, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.