Two-Layer Storage Scheme and Repair Method of Failure Data in Wireless Sensor Networks

Yulong Shen, Xiaowei Dang, Min Shu, Ning Xi, Jianfeng Ma. Two-Layer Storage Scheme and Repair Method of Failure Data in Wireless Sensor Networks. IJDSN, 2012, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.