Sea Ice Concentration Products over Polar Regions with Chinese FY3C/MWRI Data

Lijian Shi, Sen Liu, Yingni Shi, Xue Ao, Bin Zou, Qimao Wang. Sea Ice Concentration Products over Polar Regions with Chinese FY3C/MWRI Data. Remote Sensing, 13(11):2174, 2021. [doi]

Authors

Lijian Shi

This author has not been identified. Look up 'Lijian Shi' in Google

Sen Liu

This author has not been identified. Look up 'Sen Liu' in Google

Yingni Shi

This author has not been identified. Look up 'Yingni Shi' in Google

Xue Ao

This author has not been identified. Look up 'Xue Ao' in Google

Bin Zou

This author has not been identified. Look up 'Bin Zou' in Google

Qimao Wang

This author has not been identified. Look up 'Qimao Wang' in Google