IEEE Access Special Section Editorial: Secure Modulations for Future Wireless Communications and Mobile Networks

Feng Shu 0002, Shihao Yan, Dongming Wang, Xiangwei Zhou, Jiangzhou Wang. IEEE Access Special Section Editorial: Secure Modulations for Future Wireless Communications and Mobile Networks. IEEE Access, 7:181942-181946, 2019. [doi]

Authors

Feng Shu 0002

This author has not been identified. Look up 'Feng Shu 0002' in Google

Shihao Yan

This author has not been identified. Look up 'Shihao Yan' in Google

Dongming Wang

This author has not been identified. Look up 'Dongming Wang' in Google

Xiangwei Zhou

This author has not been identified. Look up 'Xiangwei Zhou' in Google

Jiangzhou Wang

This author has not been identified. Look up 'Jiangzhou Wang' in Google