IEEE Access Special Section Editorial: Secure Modulations for Future Wireless Communications and Mobile Networks

Feng Shu 0002, Shihao Yan, Dongming Wang, Xiangwei Zhou, Jiangzhou Wang. IEEE Access Special Section Editorial: Secure Modulations for Future Wireless Communications and Mobile Networks. IEEE Access, 7:181942-181946, 2019. [doi]

Bibliographies