Hyperspectral Remote Sensing of the Pigment C-Phycocyanin in Turbid Inland Waters, Based on Optical Classification

Deyong Sun, Yunmei Li, Qiao Wang, Jay Gao, Chengfeng Le, Changchun Huang, Shaoqi Gong. Hyperspectral Remote Sensing of the Pigment C-Phycocyanin in Turbid Inland Waters, Based on Optical Classification. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 51(7-1):3871-3884, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.