Wide-Tuning-Wavelength-Range LGLC Laser with Low-Loss Dual-Core Spot Size Converter

Takanori Suzuki, Hideo Arimoto, Takeshi Kitatani, Aki Takei, Takafumi Taniguchi, Kazunori Shinoda, Shigehisa Tanaka, Shinji Tsuji, Tatemi Ido, Jun Igrashi, Atsushi Nakamura, Kazuhiko Naoe, Kenji Uchida. Wide-Tuning-Wavelength-Range LGLC Laser with Low-Loss Dual-Core Spot Size Converter. IEICE Transactions, 95-C(7):1272-1275, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.