A 10/2.5-Gb/s Hyper-Supplied CMOS Low-Noise Burst-Mode TIA with Loud Burst Protection and Gearbox Automatic Offset Cancellation for XGS-PON

Chen Tan, Wei Huang, Yonghui Fan, Jing Li, Chuanhao Yu, Wenbo Shi, Shiti Huang, Zhenyu Yin, Chenfan Cao, Lei Jing, Zhixiong Ren, Xiaoyan Gui, Bing Zhang, Dan Li, Li Geng. A 10/2.5-Gb/s Hyper-Supplied CMOS Low-Noise Burst-Mode TIA with Loud Burst Protection and Gearbox Automatic Offset Cancellation for XGS-PON. In IEEE Custom Integrated Circuits Conference, CICC 2022, Newport Beach, CA, USA, April 24-27, 2022. pages 1-2, IEEE, 2022. [doi]

No reviews for this publication, yet.