WURCS: The Web3 Unique Representation of Carbohydrate Structures

Kenichi Tanaka, Kiyoko F. Aoki-Kinoshita, Masaaki Kotera, Hiromichi Sawaki, Shinichiro Tsuchiya, Noriaki Fujita, Toshihide Shikanai, Masaki Kato, Shin Kawano, Issaku Yamada, Hisashi Narimatsu. WURCS: The Web3 Unique Representation of Carbohydrate Structures. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 54(6):1558-1566, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.