A Randomness Detection Method of ZigBee Protocol in a Wireless Sensor Network

Yongli Tang, Huanhuan Lian, Lixiang Li, Xiaojun Wang, Xixi Yan. A Randomness Detection Method of ZigBee Protocol in a Wireless Sensor Network. Sensors, 18(11):3962, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.