3 Suspended-Core Fibers Based on Robust Extrusion

Youmei Tian, Lihong Sun, Peng Chen, Zugang Xue, Xunsi Wang, Shixun Dai, Zheming Zhao, Zijun Liu, Peipeng Xu, Peiqing Zhang, Xing Li, Qiuhua Nie, Rongping Wang. 3 Suspended-Core Fibers Based on Robust Extrusion. IEEE Access, 6:41093-41098, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.