Analysing reader behaviours in self-service library stations using a bibliomining approach

Yun-Fang Tu, Shao-Chen Chang, Gwo-Jen Hwang. Analysing reader behaviours in self-service library stations using a bibliomining approach. The Electronic Library, 39(1):1-16, 2021. [doi]