Autonomous Wireless Lake Monitoring

Luiz Filipe M. Vieira, Marcos Augusto M. Vieira, José Augusto Miranda Nacif, Alex Borges Vieira. Autonomous Wireless Lake Monitoring. Computing in Science and Engineering, 20(1):66-75, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.