H-Scale: A Fast Approach to Scale Disk Arrays via Hybrid Stripe Deployment

Jiguang Wan, Peng Xu, Xubin He, Jibin Wang, Junyao Li, Changsheng Xie. H-Scale: A Fast Approach to Scale Disk Arrays via Hybrid Stripe Deployment. TOS, 12(3):16, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.