An Old Story Retold: Loss of G1 Control Defines A Distinct Genomic Subtype of Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Qiyan Wang, Jian Bai, Amir Abliz, Ying Liu, Kenan Gong, Jingjing Li, Wenjie Shi, Yaqi Pan, Fangfang Liu, Shujuan Lai, Haijun Yang, Changdong Lu, Lixin Zhang, Wei Chen, Ruiping Xu, Hong Cai, Yang Ke, Changqing Zeng. An Old Story Retold: Loss of G1 Control Defines A Distinct Genomic Subtype of Esophageal Squamous Cell Carcinoma. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 13(4):258-270, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.