Research on urban heat island effect during Beijing urbanization process by remote sensing and its impact on environmental health

Mengya Wang, Chunxiang Cao, Jianhong Guo, Shilei Lu, Sheng Zheng, Min Xu, Huicong Jia, Yunfei Xu, Bo Xu, Yiheng Zheng. Research on urban heat island effect during Beijing urbanization process by remote sensing and its impact on environmental health. In 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munich, Germany, July 22-27, 2012. pages 507-510, IEEE, 2012. [doi]

Authors

Mengya Wang

This author has not been identified. Look up 'Mengya Wang' in Google

Chunxiang Cao

This author has not been identified. Look up 'Chunxiang Cao' in Google

Jianhong Guo

This author has not been identified. Look up 'Jianhong Guo' in Google

Shilei Lu

This author has not been identified. Look up 'Shilei Lu' in Google

Sheng Zheng

This author has not been identified. Look up 'Sheng Zheng' in Google

Min Xu

This author has not been identified. Look up 'Min Xu' in Google

Huicong Jia

This author has not been identified. Look up 'Huicong Jia' in Google

Yunfei Xu

This author has not been identified. Look up 'Yunfei Xu' in Google

Bo Xu

This author has not been identified. Look up 'Bo Xu' in Google

Yiheng Zheng

This author has not been identified. Look up 'Yiheng Zheng' in Google