The Study on Dual Response Surface Method in MDO

Wei Wang, Wenhui Fan, Tianqing Chang, Huihui Liu. The Study on Dual Response Surface Method in MDO. In Jingsheng Lei, Jingtao Yao, Qingfu Zhang, editors, Third International Conference on Natural Computation, ICNC 2007, Haikou, Hainan, China, 24-27 August 2007, Volume 4. pages 175-182, IEEE, 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.