CrowdWatch: Dynamic Sidewalk Obstacle Detection Using Mobile Crowd Sensing

Qianru Wang, Bin Guo, Leye Wang, Tong Xin, He Du, Huihui Chen, Zhiwen Yu. CrowdWatch: Dynamic Sidewalk Obstacle Detection Using Mobile Crowd Sensing. IEEE Internet of Things Journal, 4(6):2159-2171, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.