HidingGAN: High Capacity Information Hiding with Generative Adversarial Network

Zihan Wang, Neng Gao, Xin Wang, Ji Xiang, Daren Zha, Linghui Li. HidingGAN: High Capacity Information Hiding with Generative Adversarial Network. Comput. Graph. Forum, 38(7):393-401, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.