Application of Parameter Optimized Variational Mode Decomposition Method in Fault Diagnosis of Gearbox

Zhijian Wang, Gaofeng He, Wenhua Du, Jie Zhou, Xiaofeng Han, Jingtai Wang, Huihui He, Xiaoming Guo, Junyuan Wang, Yanfei Kou. Application of Parameter Optimized Variational Mode Decomposition Method in Fault Diagnosis of Gearbox. IEEE Access, 7:44871-44882, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.