Noise Suppression of Corona Current Measurement From HVdc Transmission Lines

Qiusheng Wang, Deepa Kundur, Haiwen Yuan, Yuanqing Liu, Jiayu Lu, Zhao Ma. Noise Suppression of Corona Current Measurement From HVdc Transmission Lines. IEEE T. Instrumentation and Measurement, 65(2):264-275, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.