RF-Kinect: A Wearable RFID-based Approach Towards 3D Body Movement Tracking

Chuyu Wang, Jian Liu, Yingying Chen, Lei Xie, Hong-Bo Liu, Sanclu Lu. RF-Kinect: A Wearable RFID-based Approach Towards 3D Body Movement Tracking. IMWUT, 2(1), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.