Mainstream encoding-decoding methods of DNA data storage

Chenyang Wang, Guannan Ma, Di Wei, Xinru Zhang, Peihan Wang, Cuidan Li, Jing Xing, Zheng Wei, Bo Duan, Dongxin Yang, Pei Wang, Dongbo Bu, Fei Chen. Mainstream encoding-decoding methods of DNA data storage. CCF Trans. High Perform. Comput., 4(1):23-33, 2022. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.