Computer-Assisted Audiovisual Language Learning

Lijuan Wang, Yao Qian, Matthew R. Scott, Gang Chen, Frank K. Soong. Computer-Assisted Audiovisual Language Learning. IEEE Computer, 45(6):38-47, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.