Misclassification Minimization Based on Multiple Criteria Linear Programming

Bo Wang, Yong Shi, Wayne Wei Huang, Guanfeng Liu. Misclassification Minimization Based on Multiple Criteria Linear Programming. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 88-92, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.