MtMR: Ensuring MapReduce Computation Integrity with Merkle Tree-Based Verifications

Yongzhi Wang, Yulong Shen, Hua Wang 0002, Jinli Cao, Xiaohong Jiang. MtMR: Ensuring MapReduce Computation Integrity with Merkle Tree-Based Verifications. T. Big Data, 4(3):418-431, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.