Flexible online association rule mining based on multidimensional pattern relations

Ching-Yao Wang, Shian-Shyong Tseng, Tzung-Pei Hong. Flexible online association rule mining based on multidimensional pattern relations. Inf. Sci., 176(12):1752-1780, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.