Modular reinforcement learning for self-adaptive energy efficiency optimization in multicore system

Zhe Wang, Zhongyuan Tian, Jiang Xu, Rafael K. V. Maeda, Haoran Li, Peng Yang, Zhehui Wang, Luan H. K. Duong, Zhifei Wang, Xuanqi Chen. Modular reinforcement learning for self-adaptive energy efficiency optimization in multicore system. In 22nd Asia and South Pacific Design Automation Conference, ASP-DAC 2017, Chiba, Japan, January 16-19, 2017. pages 684-689, IEEE, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.