Popular Items or Niche Items: Flexible Recommendation Using Cosine Patterns

Yaqiong Wang, Junjie Wu, Zhiang Wu, Hua Yuan, Xu Zhang. Popular Items or Niche Items: Flexible Recommendation Using Cosine Patterns. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 205-212, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.